Advokatfirman Leges familjejurister har lång erfarenhet av familjerätt och vårdnadstvister

Advokatfirman Lege företräder ofta klienter i Göteborg i vårdnadstvister och andra juridiska tvister av familjerättslig karaktär. Vi biträder dig gärna i ärenden om LVU, LVM och i vårdnadsstvister.

Vårdnaden över ett barn kan man ha gemensamt av två föräldrar eller ensamt av ena föräldern. Att ha vårdanden över ett barn betyder att man som vårdnadshavare har rättsligt ansvar över barnet. Om föräldrarna är gifta får man gemensam vårdnad automatisk över barnet. Är det så att man inte är gift, får man efter barnet födsel anmäla gemensam vårdnad via socialförvaltningen i den kommun eller stad där barnet är folkbokfört. Vill man ha mer information gällande umgängesrätt kan man hitta det på göteborg.se. När två föräldrar genomgår en separation eller skilsmässa betyder det inte att den gemensamma vårdnaden per automatik försvinner. Det krävs att ena föräldern väljer att begära att få ensam vårdnad om barnet.

Om båda föräldrarna är överens om att ena föräldern ska ha ensam vårdnad om barnet, anmäler med det via socialförvaltningen skriftligt. Om föräldrarna är oense om vårdnadsfrågan måste man väcka talan om vårdnaden via domstol. Domstolen är den enda myndigheten som har möjlighet till att ändra på vårdnaden, domstolen tar då beslutet med åtanke i vad som är barnets bästa. Om föräldrarna har gemensam vårdnad över barnet har de tillsammans bestämmanderätten kring barnets intressen kring frågor gällande barnets boende, sjukvård, resor, pass, skola m.m. Kan inte föräldrarna inte samarbeta och hålla en god kommunikation pga olika omständigheter kan det innebära att gemensam vårdnad inte är möjligt. Då kan frågan om ensam vårdnad vara aktuellt. Kontakta vår din familjejurist via ringknappen nedan för en fri inledande fri rådgivning.

 

Jelena-Malm Advokat i Göteborg

Advokat: Jelena Malm

Mobil: 073-533 86 40

E-post: jelena.malm@lege.se

Advokatbyrå Familjerätt Göteborg logotyp
Johan-Hultqvist Jurist i Göteborg

Biträdande jurist: Johan Hultqvist

Mobil: 073-660 70 05

E-post: johan.hultqvist@lege.se

Advokatbyrå Familjerätt Göteborg logotyp
Fredrik-Hansson Jurist i Göteborg

Biträdande jurist: Fredrik Hansson

Mobil: 073-665 39 07

E-post: fredrik.hansson@lege.se

Alva Potapoff

Administratör: Nazanin Javidi

Mobil: 08-665 00 00

E-post: nazanin@lege.se

Alva Potapoff

Studentmedarbetare: Alva Potapoff

E-post: alva.potapoff@lege.se

Advokatbyrå Familjerätt Göteborg logotyp

Lege är en advokatbyrå i Göteborg som dagligen jobbar med familjerättsliga ärenden

Vi lägger ett stort fokus på alla familjerättsliga ärenden. Vårdnadstvister är ofta komplicerade och jobbiga och ett juridiskt ombud är otroligt viktigt att ha för att kunna föra din talan på ett korrekt sätt. Om ett juridiskt ombud ska kunna föra din talan på ett korrekt sätt krävs det att det juridiska ombudet har kompetens och är specialiserad inom familjerätt. Därför rekommenderar vi dig starkt att vända dig till våra jurister, eftersom det är viktigt att juristen har familjerätt som ett specialområde och har en ytterst god kunskap inom familjerätten. Juristen ska inte bara hjälpa till kring frågor om vårdnaden, juristen ska också behandla frågor kring barnets boende och umgängesrätt. Vid en separation eller skilsmässa ska föräldrarna avgöra vart barnet ska bo. Kan föräldrarna inte komma överens om detta kan frågan tas upp hos socialnämnden hos den kommun barnet är folkbokfört hos. Sedan kan man via ett samarbetssamtal eller via domstolen väcka en talan om vart barnet ska bo. I det flesta fallen brukar barnets boende vara växelvist, varannan vecka är en vanlig form av ett växelvist boende. Är det så att ena föräldern har ensam vårdnad, fastställs barnets boende hos den föräldern med ensam vårdnad. Detta gör att frågan om umgängesrätt öppnas upp för den föräldern barnet inte bor hos. Föräldrarna kan tillsammans komma överens om en överenskommelse kring umgänget. Skulle det vara så att föräldrarna inte kommer överens om hur umgänget ska fördelas, kan socialnämnden eller domstol fatta beslut om vårdnaden. Advokatfirman Leges familjerjurister hjälper dig gärna med denna typ av ärenden.

 

Humanjuridiken ett viktigt - men komplext rättsområde

Umgänget kan bestämmas mellan föräldrarna om de kommer överens. Om föräldrarna inte kommer överens om hur umgänget mellan barnet och ena föräldern ska se ut, kan detta fastställas med hjälp av socialnämnden eller domstolen. Vid domstolsprocesser kan domstolen sätta in insatser för att få båda föräldrarna att komma överens, detta gör domstolen för att förhindra utdragna process. Vid en sådan förhandling kan domstolen också utser en medlare som hjälper föräldrarna att komma överens för barnets bästa. Barnets bästa ska alltid vara vid fokus gällande frågor kring vårdnad, boende och umgänge, enligt lag. Familjerätten delas också in två ytterliga områden ekonomisk familjerätt och icke-ekonomisk familjerätt. Det kan vara svårt att veta vila vilka områden frågorna tillhör. Bodelning, gåva, arv, testamente, äktenskapsförord, samboavtal och underhåll går under ekonomisk familjerätt. Barnets vårdnad, boende och umgängesrätt går under går under icke-ekonomisk familjerätt. Vårdnadstvister upplevs ofta som en stressfull upplevelse för klienterna och barnen. Därför är viktigt att ta kontakt med en familjejurist med lång erfarenhet inom detta område.

Så fungerar reglerna om äktenskapsskillnad

När man talar om familjerätten tas även äktenskapsskillnad upp, i vanlig folkmun kallat skilsmässa. När man ansöker om äktenskapsskillnad ska det gå via allmän domstol, det innebär att tingsrätten har behörigheten som krävs för att göra ett beslut i fråga. Hur går en skilsmässa till? Den som önskar att skilja sig måste föra en stämningsansökan genom att fylla i ett standardiserat formulär som man kan hitta på Sveriges domstolars hemsida. Är inte makarna överens om äktenskapsskillnaden kan domstolen besluta om en betänketid på sex månader. Har makarna också barn som är 16 år eller yngre kan det också bli aktuellt. Har makarna bott separat minst två år kan undantag komma i fråga gällande betänketiden för då anses ingen betänketid behövas.

 

advokat goteborg cover byra
Bodelning

Hur delar ni upp tillgångarna vid separation? Många par i Göteborg vänder sig till jurister för att få hjälp med bodelning när de separerar. Det

Läs mer »
Vårdnadstvist

Juridisk hjälp för dig som hamnat i en vårdnadstvist Det här är en artikel med tips och råd till dig som bor i Göteborg och

Läs mer »

Vad innebär ekonomiskt faamiljerätt?

Samboavtal, äktenskapsförord, bodelning, gåva, arv och testamente tillhör ekonomisk familjerätten. Har du frågor kring något av det tidigare nämnda rekommenderas du stark att ta kontakt med en jurist. Jurister har kunskapen och erfarenheter att hjälpa dig att upprätta ett äktenskapsförord, samboavtal, gåva arv eller testamente på ett korrekt sätt. Det är viktigt att få sina frågor besvarade gällande gåva och arv. Utöver det kan du också få hjälp med bodelning och egendomar. När skilsmässan/separationen är avklarade sker en bodelning av parternas gemensamma egendomar. Har man ett gemensamt boende kan frågan kring kvarsittningsrätt bli aktuellt. 

Kvarsittningsrätten säger att den föräldern som anses ha störst behov eller rätt av bostaden får rätten till att bo kvar ensam i bostaden. Skulle partnerna inte vara överens om fördelningen av boendet, rekommenderas att vardera parter söker ett juridiskt ombud. Detta för att få rätt hjälp och försökas förlikas och komma överens om en bodelning. Om en bodelning inte lyckas kan en av parterna vända sig till allmän domstol för att en bodelningsförrättare ska förordnas. Bodelningsförrättaren fördelar boet och fattar beslutet. Båda parterna rekommenderas att anlita ett juridiskt ombud för att vardera parters intressen ska bevakas. Har du frågor kring något ovannämnda inom området familjerätt så är du välkommen att kontakta oss.

Har du frågor som berör något av de ovannämnda områdena inom familjerätten? Kontakta då Advokatbyrån Lege som kan ge dig vägledning i ditt ärende.