Bodelning

Hur delar ni upp tillgångarna vid separation?

Många par i Göteborg vänder sig till jurister för att få hjälp med bodelning när de separerar. Det är förståeligt – det är krångliga regler för hur man ska dela upp sina tillgångar när man går skilda vägar. Här försöker vi något förenklat beskriva grunderna i en bodelning.

Ibland finns uppfattningen om att en skilsmässa i praktiken inte är mycket svårare än att ansöka om äktenskapsskillnad hos Göteborg Tingsrätt eller annan tingsrätt och sedan invänta att skilsmässan går igenom. Det är en del av det hela – men en skilsmässa innefattar en hel del andra praktiska och juridiska frågor som måste hanteras. Bodelning är den process när två personer som varit gifta delar upp egendom mellan sig. Bodelning sker inte bara vid skilsmässa utan kan också ske när två sambos separerar, eller när ens make/maka går bort.

Bodelning när ni är överens

Om ni vid en skilsmässa är överens om hur ni ska dela upp tillgångarna mellan er, så kan ni sköta den processen själva. Ibland finns det vissa formkrav att förhålla sig till – exempelvis om ni äger en fastighet tillsammans och ska dela upp ägandet av fastigheten på något sätt. Då krävs det att ni skriver ett avtal som sedan kan skickas in till Skatteverket.

En bodelning börjar med en bouppteckning

Det första steget som sker i en bodelning är att ni gemensamt ska gå igenom vilka tillgångar och skulder ni hade den dag då ni ansökte om äktenskapsskillnad hos tingsrätten i Göteborg. Samtliga av dessa tillgångar och skulder ska redovisas i en så kallad bouppteckning, där det även klart ska framgå vem som äger vad, värdet på det som ägs, om det är så att egendomen är att betrakta som någon av parternas enskilda egendom samt om det finns några skulder hos någon av parterna och om skulderna i något avseende är kopplat till enskild egendom.

Huvudregeln vid bodelning – dela lika på tillgångarna

Efter att en bouppteckning har gjorts så ska man räkna ihop tillgångarna och sedan göra avdrag för de skulderna. Efter det är utgångspunkten att man ska dela lika på det som blir kvar. Efter det ska man också bestämma vem som ska ha vad av det som blivit kvar – vilket inom juridiken kallas bodelning. Det finns även vissa undantagsregler för detta som vi inte närmare ska gå in på här – om man känner att det finnsett behov av att frångå principen om att dela lika – så kan man ta kontakt med en jurist som kan bistå i att hitta undantagsregler för att argumentera för en annan ordning.

Bodelning om ni inte är överens

Om ni vid skilsmässan inte är överens om hur ni vill göra en bodelning, så kan ni vända er till tingsrätten i Göteborg. Göteborg Tingsrätt kan då besluta om att tillsätta en bodelningsförrättare, det vill säga en person som får i uppdrag att hjälpa er att komma överens i fråga om bodelning och bouppteckning. Ni har möjlighet att föreslå en särskild person som bodelningsförrättare, det finns flera kompetenta bodelningsförrättare i Göteborg.

Vårdnadstvist

Juridisk hjälp för dig som hamnat i en vårdnadstvist

Det här är en artikel med tips och råd till dig som bor i Göteborg och har hamnat i en vårdnadstvist. En vårdnadstvist är en mycket svår process, både juridiskt och känslomässigt. Det är därför viktigt att man är noggrann i sitt agerande så att utfallet i tvisten blir så bra som möjligt.

En av de vanligaste familjerättsliga tvisterna i Sverige gäller vårdnad om barn – vårdnadstvist. SVT beskrev år 2017 att antalet vårdnadstvister ökat dramatiskt i Sverige – år 2017 så hade antalet vårdnadstvister fördubblats på tio år. Det kan finnas många orsaker till att man hamnar i en vårdnadstvist, men det är långt ifrån ovanligt i Sverige idag.  En vårdnadstvist kan handla om delad vårdnad eller ensam vårdnad, föräldrarnas umgänge med sitt barn eller hos vilken föräldern barnet ska bo hos. Men vårdnadstvisten kan även gälla andra frågor kopplat till barnet och barnets fostran och omsorg. 

Delad vårdnad via en familjejurist

En vanlig typ av vårdnadstvist är att föräldern är oense om vem som ska ha vårdnaden efter en separation eller skilsmässa. Det bästa om ni är oense är att ni som föräldrar i första hand försöker komma överens om vårdnaden, utan att ta det till domstol direkt. Där kommer en familjejurist in i bilden. Ibland kan det vara svårt att föra de diskussionerna utan inblandning av någon utomstående. Därför kan det vara en bra idé att respektive förälder anlitar ett juridiskt biträde från Göteborg som är med vid era samtal och diskussioner. Det juridiska biträdet kan vara en advokat eller en jurist. Juristen och advokaten kan då vid sidan av att bidra med expertkunskaper inom familjerätt, bidra till att upprätthålla sans och balans i samtalet.

Barnets boende

Föräldrabalken är tydlig med att utgångspunkten är att barnet har rätt till kontakt med båda sina föräldrar. Det är föräldrarna som gemensamt ska komma överens om var barnet ska bo och vid en skilsmässa/separation ska de i samråd bestämma var barnet ska bo. Om föräldrar som har delad vårdnad om barnet inte kan komma överens om var barnet ska bo, då kan föräldrarna vända sig till domstol för att få ett beslut om var barnet ska bo. Det kan även ske om föräldrarna av annat skäl vill ha ett domstolsbeslut på var barnet ska bo. Det är inte alltid helt lätt att driva ett sådant ärende i domstol själv och det kan därför vara bra att ta hjälp av en erfaren familjejurist eller advokat i Göteborg som kan bistå dig i att driva talan i domstol.

Familjejurister och advokater i Göteborg som är inriktade på familjerätt

Det finns många jurister och advokater i Göteborg som är verksamma på det familjerättsliga området. Det vill säga att advokaten eller juristen arbetar särskilt med dessa frågor eller att familjerätt är en av deras fokusområden. Här är det viktigt att understryka att det är en klar fördel att välja en jurist som har praktisk erfarenhet av att arbeta med en vårdnadstvist tidigare – det går ofta att läsa på juristfirmans hemsida vilken erfarenhet en viss jurist eller advokat har. Läs mer kring familjejuristens ansvar vid en rättsprocess.